Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Weco-Travel (CZ), s.r.o. dle Nařízení Evropského parlament a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o., IČ: 00551163, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342 (dále též „cestovní kancelář“ nebo též „správce“), informuje ve smyslu čl. 12 a násl. GDPR o zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů.

Zákazník jako subjekt osobních údajů je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

II. Zákonnost zpracování

Cestovní kancelář informuje tímto zákazníka, že zpracování osobních údajů je dle čl. 6 GDPR zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z dále uvedených podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • zákazník udělil cestovní kanceláři souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (zejména tedy smlouvy o zájezdu), jejíž smluvní stranou je zákazník jakožto subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro splnění právních povinností, která se na cestovní kancelář vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je cestovní kancelář jakožto správce pověřena,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů cestovní kanceláře či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údaje dítě.

III. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, datum narození, bydliště, emailová a  doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, kód vydávající země, pokud jsou požadovány k zajištění víz či poskytovateli služeb, bankovní spojení, číslo kreditní karty. 3.2. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje zákazníků jsou zpracovány zejména pro potřeby:

 • jednání o uzavření smlouvy a následného plnění smlouvy;
 • naplnění konkrétních účelů, pro které subjekt údajů poskytl svůj souhlas;
 • plnění právních povinností, které se vztahují na cestovní kancelář jakožto správce osobních údajů;
 • ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů;
 • ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků správce).

IV. Příjemce osobních údajů zákazníka

Zákazník bere na vědomí, že pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou osobní údaje zákazníka poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře a to zejména hotelům, přepravním společnostem a případně dalším subjektům zajišťujících dle smlouvy o zájezdu další služby pro zákazníka. Identifikační údaje těchto dodavatelů jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník během zájezdu.

Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země EU, mimo země, které ratifikovali Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Rada Evropy, ETS 108, 1981) či mimo země, do kterých mohou být osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména tedy hotelům – ubytovacím zařízením či přepravním společnostem, zejména tedy leteckým). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí orgánu Evropské unie o odpovídající ochraně osobních dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání údajů do třetí země nalezne zákazník v příloze nebo příslušnou informaci poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka. Zákazník je souvislosti s uzavíranou smlouvou a v souvislosti se zajištěním ochrany jeho osobních údajů dle GDPR informován o možných rizicích, které pro něj v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk vyplývají, a následně k navrhovanému předání osobních údajů za účelem naplnění smlouvy vydal svůj výslovný souhlas.

Dalšími příjemci osobních údajů zákazníka mohou být orgány státní správy a jiné orgány z titulu plnění zákonných povinností cestovní kanceláře.

V. Způsob a doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí cestovní kancelář pověřenými zaměstnanci v sídle správce. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky i manuálně za současného dodržení všech bezpečnostních pravidel pro správu a zpracování osobních údajů zákazníků. Všechny subjekty, kterým mohou být v rámci plnění smluvních závazků cestovní kanceláře vůči zákazníkovi zpřístupněny osobních údaje zákazníka, jsou povinny postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 5.2. Doba zpracování osobních údajů zákazníka se řídí lhůtami stanovenými příslušnými smlouvami uzavřenými mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, uděleným souhlasem zákazníka, právními předpisy, které stanoví archivační povinnost cestovní kanceláře, dobou nezbytně nutnou pro zajištění ochrany práv a povinností cestovní kanceláře.

VI. Práva zákazníka

 • právo být informován o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci, kterým byly či budou osobní údaje zpřístupněny, o době zpracování osobních údajů, o zdroji osobních údajů a o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování, profilování,
 • právo přístupu k osobním údajům za účelem potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, za účelem ověření zákonnosti zpracování,
 • právo na ochranu pokud osobní údaje nejsou přesné či úplné a v této souvislosti může subjekt údajů požádat správce o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu provedením opravy, doplněním nebo vymazáním osobních údajů,
 • právo výmazu (právo být zapomenut) – pokud osobní údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, byl odvolán souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je dána právní či zákonná povinnost k výmazu osobních údajů;
 • právo výmazu může správce odmítnout, pokud k zachování osobních údajů má správce zákonnou povinnost (např. archivační či statistickou), je dána nutnost zachování osobních údajů subjektu pro potřeby výkonu či uplatnění práv u soudu nebo pro obhajobu správce,
 • právo zamezit zpracování – je-li např. ze strany subjektu údajů zpochybněna přesnost údajů nebo je zpracování protiprávní, ale subjekt nežádá jejich výmaz,
 • právo přenositelnosti dat – právo na získání informací v nějakém běžně používaném formátu a právo na jejich předání jinému správci bez nutnosti souhlasu správce, kterému byly původně údaje poskytnuty,
 • právo na stížnost – či vznesení námitky proti způsobu zpracování osobních údajů; správce je povinen prokazovat oprávněnost důvodů pro zpracování osobních údajů, je-li stížnost subjektu údajů shledána oprávněnou, je správce povinen odstranit neprodleně závadný stav, subjekt údajů má právo obrátit se se svou stížností na dozorový úřad, tj. na Úřad na ochranu osobních údajů,
 • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním

VII. Osoby spolucestující

Všechna výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel, tj. k osobám spolucestujícím. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník výslovně prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

VIII. Prostředky sloužící k optimalizaci služeb

Cestovní kancelář používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie, které umožňují poskytnout zákazníkům správce informace přizpůsobené jejich potřebám a jejich efektivní administraci. Tyto cookies shromažďují informace o zvyklostech zákazníků při vyhledávání, pomáhají správci vytvořit profil návštěvníka webové stránky a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k zájmům a osobě zákazníka. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

Cookies jsou definovány jako informace uchovávané v jednoduchých textových souborech umístěných na počítač, tablet či chytrý telefon z webové sítě zákazníka či uživatele. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookies může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Cookies neobsahují osobní informace resp. osobní údaje, jejichž prostřednictvím by mohl být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce sám neposkytl.

Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu. Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných správcem.

Při práci s cookies využíváme tyto druhy cookies:

 • Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu,
 • Cookies s preferencí uživatelských údajů - zde jsou pamatovány dříve zadané údaje např. o  rezervaci zájezdu a údajích objednavatele,
 • Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics),
 • Cookies určené k personalizaci reklamy,
 • Používáme cookies třetích stran jako jsou např. Facebook, Google. Více informací o těchto cookies, lze nalézt na internetových stránkách třetích stran.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači. Upozorňujeme však, že po deaktivaci nemusí být některé služby nebo funkce k dispozici nebo se nemusí spustit správně.

Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučuje cestovní kancelář jejich využívání.

Změny prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo na změny v tomto prohlášení. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste pravidelně kontrolovali obsah prohlášení a seznámili se s případnými změnami.

IX. Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované tzv. cookies, nás neváhejte kontaktovat na naší adrese info@wecotravel.cz

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

dle č. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Já, níže podepsaný/á Jméno a příjmení: ………………………………………………………..…………………………………….. Narozen/á: ………………………………………………………..……………………………………. Bytem: ………………………………………………………..….………………………………… (dále jen „Subjekt údajů”) uděluji tímto společnosti Weco-Travel (CZ) s.r.o., IČ: 00551163, se sídlem Praha 8 - Karlín, Thámova 11-13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342 (dále jen „Správce”) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
 • jméno a příjmení, tituly,
 • pohlaví,
 • datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost;
 • bydliště;
 • telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu,
 • fotografii,
 1. Účelem zpracování □ zasílání obchodních nabídek Správce,
 • zajištění poptávaných služeb
 • předání osobních údajů do třetí země ve smyslu čl. 49 GDPR, kdy neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v této zemi, ani zde není možno zajistit vhodnou záruku ve smyslu GDPR, přičemž potvrzuji, že o této skutečnosti a možných rizicích jsem byl správcem informován, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 1. Doba zpracování osobních údajů je Jeden rok od udělení souhlasu.
 2. Způsob zpracování Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.
 3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: Uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce a pověřenému zpracovateli – IT společnosti: CALL Servis s.r.o., Laubova 1626/3, 130 00 Praha 3.
 4. Poučení subjektu údajů
 • právo být informován o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci, kterým byly či budou osobní údaje zpřístupněny, o době zpracování osobních údajů, o zdroji osobních údajů a o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování, profilování.
 • právo být informován v souvislosti s uzavíranou smlouvou a v souvislosti se zajištěním ochrany osobních údajů dle GDPR, o možných rizicích, které pro něj v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk vyplývají, a následně k navrhovanému předání osobních údajů za účelem naplnění smlouvy vydal svůj výslovný souhlas,
 • právo přístupu k osobním údajům za účelem potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, za účelem ověření zákonnosti zpracování,
 • právo na ochranu pokud osobní údaje nejsou přesné či úplné a v této souvislosti může subjekt údajů požádat správce o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu provedením opravy, doplněním nebo vymazáním osobních údajů,
 • právo výmazu (právo být zapomenut) – pokud osobní údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, byl odvolán souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je dána právní či zákonná povinnost k výmazu osobních údajů; právo výmazu může správce odmítnout, pokud k zachování osobních údajů má správce zákonnou povinnost (např. archivační či statistickou), je dána nutnost zachování osobních údajů subjektu pro potřeby výkonu či uplatnění práv u soudu, nebo pro obhajobu správce,
 • právo zamezit zpracování – je-li např. ze strany subjektu údajů zpochybněna přesnost údajů nebo je zpracování protiprávní, ale subjekt nežádá jejich výmaz,
 • právo přenositelnosti dat – právo na získání informací v nějakém běžně používaném formátu a právo na jejich předání jinému správci bez nutnosti souhlasu správce, kterému byly původně údaje poskytnuty,
 • právo na stížnost – či vznesení námitky proti způsobu zpracování osobních údajů; správce je povinen prokazovat oprávněnost důvodů pro zpracování osobních údajů, je-li stížnost subjektu údajů shledána oprávněnou, je správce povinen odstranit neprodleně závadný stav, subjekt údajů má právo obrátit se se svou stížností na dozorový úřad, tj. na Úřad na ochranu osobních údajů,
 • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu a na dobu výše uvedenou je udělován svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů - Newsletter dle č. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení: ………………………………………………………..……………………………………..

Narozen/á ………………………………………………………..…………………………………………………

Bytem :………………………………………………………..……………………………………………………… (dále jen „Subjekt údajů”)

uděluji tímto společnosti Weco-Travel (CZ) s.r.o., IČ: 00551163, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342 (dále jen „Správce”)

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
 • Jméno a příjmení
 • E- mail
 • Telefonní číslo
 1. Účelem zpracování
 • zasílání obchodních sdělení (newsletteru),

což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

 1. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu.

 2. Způsob zpracování Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

 3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: Uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce a pověřenému zpracovateli – poskytovateli softwaru (Ecomail.cz, Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2) a dále těm, kteří jsou oprávněni šířit jménem správce obchodní sdělení.

 4. Poučení subjektu údajů

 • právo být informován o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci, kterým byly či budou osobní údaje zpřístupněny, o době zpracování osobních údajů, o zdroji osobních údajů a o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování, profilování,

 • právo přístupu k osobním údajům za účelem potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, za účelem ověření zákonnosti zpracování,

 • právo na ochranu pokud osobní údaje nejsou přesné či úplné a v této souvislosti může subjekt údajů požádat správce o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu provedením opravy, doplněním nebo vymazáním osobních údajů,

 • právo výmazu (právo být zapomenut) – pokud osobní údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, byl odvolán souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je dána právní či zákonná povinnost k výmazu osobních údajů; právo výmazu může správce odmítnout, pokud k zachování osobních údajů má správce zákonnou povinnost (např. archivační či statistickou), je dána nutnost zachování osobních údajů subjektu pro potřeby výkonu či uplatnění práv u soudu, nebo pro obhajobu správce,

 • právo zamezit zpracování – je-li např. ze strany subjektu údajů zpochybněna přesnost údajů nebo je zpracování protiprávní, ale subjekt nežádá jejich výmaz,

 • právo přenositelnosti dat – právo na získání informací v nějakém běžně používaném formátu a právo na jejich předání jinému správci bez nutnosti souhlasu správce, kterému byly původně údaje poskytnuty,

 • právo na stížnost – či vznesení námitky proti způsobu zpracování osobních údajů; správce je povinen prokazovat oprávněnost důvodů pro zpracování osobních údajů, je-li stížnost subjektu údajů shledána oprávněnou, je správce povinen odstranit neprodleně závadný stav, subjekt údajů má právo obrátit se se svou stížností na dozorový úřad, tj. na Úřad na ochranu osobních údajů,

 • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu a na dobu výše uvedenou je udělován svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25. května 2018.